Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

January 26 2020

9643 b033

January 25 2020

Reposted fromshakeme shakeme

January 24 2020

Reposted fromshakeme shakeme
8612 1370 500
Reposted fromxawery xawery viadesperateee desperateee

January 23 2020

6550 a165
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme
Nie zmieniaj się dla ludzi, nie zmieniaj się dla innych. Jeśli chcesz coś w sobie zmienić - zmień to dla siebie. Nie rezygnuj z siebie, aby oczarować kogoś, wkupić się w łaski, wypić z kimś wódkę, wino, kawę. Bądź sobą. Nie walcz na siłę o uczucia, o czas. Nie wszystko można kupić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

January 22 2020

1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku vianiskowo niskowo
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl