Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

9493 7254 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
9727 9749
Reposted fromniemoc niemoc vianiskowo niskowo

January 02 2020

Reposted fromshakeme shakeme viakikkeer kikkeer
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viakikkeer kikkeer
2504 7388

December 30 2019

2439 9d8d 500
Reposted fromrisky risky viawishyouwerehere wishyouwerehere

December 29 2019

Wyrosłam z krewnych, którzy często krytykują, lecz nie zaproponują żadnej pomocy.
Wyrosłam z myślenia, że muszę spełniać nierealistyczne życzenia mojej rodziny.

Wyrosłam ze wszystkich dziewczyn, które noszą maski i cieszą się potajemnie z moich porażek.
Wyrosłam z zaniżania mojego poziomu dla facetów, których moja inteligencja i bezpośredniość zawstydza.

Wyrosłam ze wszystkich przyjaciół, którzy nie potrafią świętować moich sukcesów. I tych, którzy nie umieją przeciwstawić się niesprawiedliwości.
Wyrosłam z ludzi, którzy nagle znikają, gdy w życiu pojawiają się problemy.
Wyrosłam z rozsiewania negatywności.

Wyrosłam z prób stałego dogadzania innym. I z tego, że wszyscy dookoła starają się mi wmówić, że nie jestem wystarczająco ładna, sprytna i dobra.
Wyrosłam ze swojej skłonności do obaw i braku poczucia bezpieczeństwa.

Wyrosłam ze stałego szukania powodów do niekochania samej siebie.
Wyrosłam ze wszystkiego, co nie karmi esencji mojej duszy.
Z tylu rzeczy wyrosłam. I nigdy do tej pory nie czułam się tak wolna.

— Chanda Kaushik
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
1881 238e 500
Reposted fromhrafn hrafn viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

December 28 2019

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialightyears lightyears
6394 97cf
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
0013 9984
Reposted fromsavatage savatage viashakeme shakeme
9621 a9ea 500
Reposted fromrubinek rubinek viashakeme shakeme
Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just … start.
— (via faded-perception)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianiskowo niskowo
1331 86bb
Reposted fromnulaine nulaine vianiskowo niskowo
0737 e9d0
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi

December 27 2019

Reposted fromFlau Flau viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl