Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

Reposted fromlone-wolf lone-wolf vianiskowo niskowo
2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
9916 6ba5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently vialaparisienne laparisienne
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
3659 f438
2225 8b62
6771 ff07 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
8870 7385 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialaparisienne laparisienne
0033 1095
6730 bb8e 500
8530 84a9 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
2051 2cfd 500
Reposted fromexistential existential vialaparisienne laparisienne
8095 5bd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.

October 14 2019

6490 8158 500
7832 2c4a
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl