Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
2680 a059
Reposted frompesy pesy viaoxygenium oxygenium
Reposted fromshakeme shakeme viamarbear marbear
9055 853d 500
Reposted fromerial erial viapattyyy pattyyy
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianiskowo niskowo
6456 0ef4 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo

April 05 2020

5995 5b7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialemkove lemkove
0243 6d0b 500
Reposted fromdancios dancios vialemkove lemkove
3977 0e89 500
Reposted frommalice malice vialemkove lemkove
8929 3deb
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia

April 04 2020

Czasami z ludźmi nie warto dyskutować, nie warto im tłumaczyć. Jedyne, co warto, to zostawić ich i odejść. Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyta zyta
Reposted fromdojenka dojenka viahash hash
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viafridays-karma fridays-karma
8367 240a 500
Reposted fromnyaako nyaako vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl