Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viashakeme shakeme
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viashakeme shakeme
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
wtoreczek wtorunio
8235 5cda 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialightyears lightyears
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea vialightyears lightyears
Reposted fromshakeme shakeme viakikkeer kikkeer
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
1028 3547 500
Piotr Świderek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagazda gazda
4309 cb62 500
Reposted fromkjuik kjuik viakikkeer kikkeer
Saskia Keultjes
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl