Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frompotrzask potrzask viacholera cholera
0819 9e3a 500
Reposted fromrosejalea rosejalea viagnocco gnocco
2005 3649 500
Reposted fromgrobson grobson viagazda gazda
2148 b926 500
i bet these animals doesnt even recognize themselfs in the mirror.
Reposted frommrrru mrrru viayanek yanek
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadyniowa dyniowa
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela viadyniowa dyniowa
– Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
– Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadyniowa dyniowa
Wiesz – rzekła Ruth – ludzie nie płaczą, kiedy im smutno. Każdy myśli, że tak jest, ale to nieprawda. Płaczą, gdy są sfrustrowani albo przytłoczeni.
— Holly Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadyniowa dyniowa
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted frompffft pffft viacalvados calvados
9009 7bf2
9749 1e36 500
Reposted fromexistential existential viagnocco gnocco
9758 f65c
Reposted fromexistential existential viagnocco gnocco
9762 ac31 500
Reposted fromexistential existential viagnocco gnocco
5926 7363 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl