Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viatarczyn tarczyn
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viacalvados calvados
Reposted fromshakeme shakeme
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viayanek yanek
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialemkove lemkove
8204 0850 500
Reposted fromtichga tichga viagnocco gnocco
9214 244a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viagosialap gosialap

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
0664 fd20 500
Reposted fromswissfondue-interim swissfondue-interim viabvd bvd
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialemkove lemkove
9520 0371
Reposted fromrol rol viakikkeer kikkeer
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialemkove lemkove
3618 bbb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychedelix psychedelix
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacalvados calvados
Mielibyśmy już 5 wspólnych lat.
6449 020c 500
6655 41d9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl